- Uncategorized

ทุนการศึกษา ป.ตรี โท และเอก จากรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564/2565 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน      จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจทุนดังกล่าว…

Read More