- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน สำหรับอาจารย์และบุคลากร

     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ส่งหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
     กองวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้กับอาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ให้อาจารย์/บุคลากร ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยจีน ที่เปิดให้ทุนรัฐบาลจีนได้จาก www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ shorturl.at/eirVZ ทั้งนี้ อาจารย์/บุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

     1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย
     2. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้องกับมหาวิทยาลัยในจีน (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)
     3. พิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครทุนรัฐบาลจีน พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด และคณะจัดทำบันทึกข้อความเพื่อส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
     4. กองวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐานการสมัคร ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดในประกาศ รับสมัคร จำนวน 1 คน ไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
     5. ผู้ที่ผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทาง  www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org

     ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนภายหลังจากได้รับเอกสารการสมัครแล้ว และจะแจ้งผลให้ สป.อว. ทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อทราบผลแล้ว สป.อว. จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อนายพิษณุศักดิ์ โลหณุต หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1547