- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 11

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากคณะครุศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน…

Read More