- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ นักศึกษายุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 11

เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 (NRRU Young Ambassadors 2020) โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการทำหน้าที่ผู้แปลภาษาและเทคนิคการนำเสนอข้อมูล การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อบรรยายข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาในสถานที่สำคัญต่างๆ โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งเป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ Facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์