- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11

ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassadors 2020” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านความสามารถในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต้อนรับแขกผู้มาเยือน การแนะนำมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน การเป็นผู้ประสานงานและแปลภาษาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้จัดอบรมขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 11 ดังนี้