- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนเข้าพบอธิการบดี และร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วันที่ 23 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี

หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบนำชมด้วยเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อีกทั้ง นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนยังได้ร่วมกิจกรรมการทำอาหารไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน