- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูตนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอบรมการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา

วันที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอผลงาน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassador 2020” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากนั้นได้รับฟังอบรมเรื่อง การทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรุทธ์ แม้นรัมย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3