- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชมุ่งความเป็นสากล ร่วมจับมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไต้หวัน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผู้แทนจาก Kao Yuan University จำนวน 2 คน คือ Dr. Yi-Chun Yeh คณบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และ Mr. Chia-Hsien Chang หัวหน้าหน่วยรับนักศึกษา เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมทั้งผู้บริหารของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31

การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันจะเป็นประโยชน์และเป็นการเริ่มต้นการดำเนินกิจกรรมระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย จึงได้ตกลงจะทำความร่วมมือทางวิชาการโดยได้ร่วมกันร่างบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Basic Agreement on International Exchange Program) ขึ้น อีกทั้งยังได้มีการหารือในรายละเอียดเชิงลึกในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือเพิ่มเติม

การประชุมหารือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ Kao Yuan University ที่จะผลักดันให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ความเป็นสากล