- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคลากรสายสอนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกจาก National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 มกราคม 2563 จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี