- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU เดินทางเข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก (James Cook University) จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ New Columbo Plan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการและตัวแทนนักศึกษาอาสาสมัครล่ามแปลภาษา เดินทางเข้าพบ Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร