- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

กองวิเทศสัมพันธ์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียจาก JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชุนและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องพำนักอาศัยและดำเนินชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน (Home stay) อีกทั้งจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน และศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางโบราณคดีจากสถานที่จริง