- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชรับฟังโอวาท ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนุศรา แพงไธสง และนางสาวพรรณราย พรโสภณ เข้าพบ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางเพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Hue University of Science สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ ถือเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศและรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย