- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช หารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมกับตัวแทนจาก Qingdao Binhai University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 6 ท่าน ร่วมกับ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ โดยการส่งนักศึกษาที่จบระดับอนุปริญญาจาก Qingdao Binhai University เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมถึงการทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย