- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ราชภัฏโคราชรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารและคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

การดำเนินโครงการครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจาก JCU สาขาโบราณคดีและสาขาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 20 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ โดยหลังจากนั้นบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาได้นำอาจารย์และนักศึกษาจาก JCU ร่วมชมพิธีบวงสรวงและสมโภชเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 7 ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทย ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU ซึ่งในกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำขนมไทย (ขนมครก) การพับดอกบัว และการประดิษฐ์อุปกรณ์ละเล่นพื้นบ้าน (ม้าก้านกล้วย) หลังจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรมคือการรำไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สอนการแสดงรำไทยขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU  ทั้งนี้ นักศึกษาล่ามแปลภาษาจะเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ