- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – 17 ธันวาคม 2562

  1. นายธนาธิป บัวเทศ
  2. นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่อผกา
  3. นายปวริศ เต็งวัฒนา
  4. นายเพิ่มลาภ โพธิ์หล้า
  5. นางสาวสุนิฐชา กฤษณสุวรรณ
  6. นางสาวสุริวรรณ อิสริยวงศ์ปรีดี

สำรองอันดับ 1 นางสาวธันย์ชนก อามาตย์

สำรองอันดับ 2 นางสาวชนิดภา ประณีตพลกรัง

สำรองอันดับ 3 นางสาวพรพรรณ บัวจัตุรัส

ให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 – 6 มารายงานตัวและประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้วชั้น 2 หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ กองวิเทศสัมพันธ์จะเรียกลำดับสำรองเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน