- James Cook University, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เมืองโคราช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU จำนวน 20 คน นักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ และเยี่ยมชมการขุดซากฟอสซิล ณ บ้านโกรกเดือนห้า โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Fukui Prefectural Dinosaur Museum ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านการต้อนรับและดูแลชาวต่างชาติอีกด้วย