- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ราชภัฏโคราช เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 คนคือ นางสาวสาวิตรี เกตกุมศรี และนางสาวลักษณารีย์ พิศนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เดินทางพร้อมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี Shandong Institute of Commerce and Technology (SICT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานหลัก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ ตลอดจนเป็นการริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดแนวทางในการค้นคว้าโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย