- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยน สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน

       การคัดเลือกอาจารย์ไปแลกเปลี่ยน ดำเนินการโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Yuxi Normal University