- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อล่ามและผู้ประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SMM 6th AVC CUP “EST COLA” FOR WOMEN

  นางสาวปิยกมล ทุ่งกระโทก        นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นายจรัส คำสกุลวัฒนา                 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  นางสาวนันทนา กระจ่างวรรณ์     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

  นายสิทธิศักดิ์ ชูกาล                      นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  นางสาวคณิตศรา สิงห์เจริญ         นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นางสาวศิรดา สังข์สุวรรณ             นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  นางสาวสุภัสสรา สอนจ่าใส           นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นางสาวสมประสงค์ พึ่งโคกสูง      นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นายดนุสรณ์ รักษ์กุศล                    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นายพีระพัฒน์ รัตนาพันธุ์              นักศึกษาคณะครุศาสตร์     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  นางสาวธรรยธร กิตติวีรกุลชัย     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  นางสาวอทิตยา อัดทวีคูณ            นักศึกษาคณะครุศาสตร์    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

*********************************************************