- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

     วันที่ 5 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทาง หลังจากนั้นจึงร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาจำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการ โดยจะศึกษาที่ YXNU ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 30 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี