- Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูต ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN

       วันที่ 6 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ SMM 6th AVC CUP EST COLA FOR WOMEN ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2561 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมและกล่าวปฐมนิเทศให้กับอาสาสมัครผู้แปลภาษาประจำทีม

       ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดอบรมได้เชิญ อาจารย์วิโรจน์ เทียมเกรียงไกร เลขาธิการกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาให้กับนักกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอล มาบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษา ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา