- ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Visiting Professors)  โดยเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและการทำวิจัย จาก Bishop  Grosseteste University สหราชอาณาจักร มาพูดคุยหาแนวทางการทำความร่วมมือในอนาคตและจัดอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และ ครูอาจารย์จากโรงเรียนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา