- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

2. นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา

3. นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ

4. นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการชมรม

5. นักศึกษาที่เป็นหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี

6. นักศึกษาที่เป็นประธานรุ่นในแต่ละชั้นปี

โดยกองวิเทศสัมพันธ์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน จำนวน 380 USD (ประมาณ 12,200 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการและค่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

3. ค่ารถรับส่งไปกลับสนามบินในประเทศไทย

 วิธีการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครต้องเข้าสอบคัดเลือกเป็นรายบุคคล ด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) ตามลำดับ รวม 100 คะแนน เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการรับทุนอุดหนุน

       – การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) เป็นคำถามทั่วไปและคำถามด้านกิจกรรมผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

Link download เอกสารโครงการฯ <<คลิกที่นี่>>

Link download ใบสมัคร  <<คลิกที่นี่>> หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้นำมายื่นที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

เมื่อส่งใบสมัครแล้วให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพนมวัน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

*** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. ***


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ นายพิษณุศักดิ์ โลหณุต (ปีเตอร์) โทร.09-4535-8887