- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย (JCU) นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม และฝึกประสบการณ์ด้านการบริการชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ ดังเช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บ้านโนนวัด อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บ้านนารีสวัสดิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะเดินทางกลับในวันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2561