- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช ได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน คือ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ เข้าพบอธิการบดี เวลา 10.00 น. เพื่อขอพรและรับโอวาทก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อฝึกสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยและกองวิเทศสัมพันธ์

       นักศึกษาดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Secretariat: SEAMES) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครูฝึกงาน และภายใต้โครงการเดียวกันนี้ จะมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซียเดินทางมาฝึกสอนในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 เดือนเช่นกัน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ เติมสินสุข และ ดร.แวววลี แววฉิมพลี เป็นผู้ประสานงานโครงการ