- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราช เดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Mr. Haji Mohamad Azwan Bin Haji Awang Besar, Deputy Director of Global Relations Universiti Brunei Darussalam และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาศิษย์เก่าชาวบรูไนที่เคยเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       ตลอดระยะเวลาของโครงการ นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาบรูไน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการแสดง และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศบรูไน ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ และความรู้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับมิตรภาพใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการนี้