- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Educational Imagination Camp 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทุกหลักสูตร)
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนใบรับรองความประพฤติ

       NPTU จะเป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าอาหารบางมื้อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก NPTU ให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน คนละ 5,000 บาท สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าอาหารในบางมื้อนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

วิธีการสมัคร

        นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้กรอกใบสมัครและนำส่งใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา แนบสำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองความประพฤติที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00น. และ NPTU จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง

Link download รายละเอียดกิจกรรม <<คลิกที่นี่>>

Link download ใบสมัคร  <<คลิกที่นี่>> หลังจากกรอกใบสมัครแล้วให้นำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00น.

Link download หนังสือรับรองความประพฤติ  <<คลิกที่นี่>> 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ นางสาวดลยา เพ็ชรดี โทร.089-789-3350 หมายเลขภายใน 1547