- ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day “ทำดีด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ถนนรอบนอกและภายในมหาวิทยาลัย