- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์มอบทุนสนับสนุนการเดินทางให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและมอบงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางให้กับ นายอิสระ สิงหะรา และ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia: SEA-Teacher Project)  เพื่อฝึกสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 – 27 สิงหาคม 2561