- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษาไปมาเลเซีย

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leader 2018 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ ยังเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านผู้นำนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

       ทั้งนี้ ผลการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561