- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU จำนวน 26 คน ได้เดินทางถึงราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และในวันเดียวกันนี้ อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบคุณออคเทเวีย บอร์ธวิค อุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกและนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 26 คน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ New Columbo Plan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย และในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 บุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หลังจากนั้นจึงเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ

       หลังจากนั้นนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาได้เริ่มกิจกรรมสอนภาษาไทยสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศไทยเบื้องต้น ทั้งนี้ นักศึกษาล่ามแปลภาษาจะเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตลอดระยะเวลาของโครงการ