- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน JCU ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมไทย ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย (กระทงทอง) การร้อยมาลัย และการแกะสลัก หลังจากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรมคือการรำไทย โดยอาจารย์ณัฐญาพร ดอกจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งนักศึกษา ได้สอนการแสดงรำไทยขั้นพื้นฐานให้กับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU

       และวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU นักศึกษายุวทูตผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านการต้อนรับและดูแลชาวต่างชาติอีกด้วย