- NRRU Toastmaster Club, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับ NRRU Toastmasters Club

       ด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจาก Toastmasters International ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติมอบรางวัลและบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ นั้น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งสนับสนุนและพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากประธาน Mr.Balraj Arunasalam, Toastmasters International President ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 ต่อ 1548 หรือ >>ลงทะเบียน online ที่นี่<<