- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability

       ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โอเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากประเทศอาเซียน จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน (Sharing) ประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เรียนรู้ (Learning) กรณีศึกษาหรือตัวอย่าง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สามารถวางแผนและออกแบบกิจกรรมหรือโครงการ (Project Proposal) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและประเทศของตนได้อย่างเหมาะสม

       นักศึกษาผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ และส่งใบสมัครมายังกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดได้ที่ : goo.gl/66txwG