- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อานรรต ใจสำราญ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรร่วมวิชาเอกภาษาจีนกับ School of International Cultural Exchange โดยมี Mr. Zhang Xin รองอธิการบดี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งหารือเรื่องการดูแลนักศึกษาและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาจีนจาก Yuxi Normal University ที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ School of Foreign Languages โดยมี Mrs. Zhu Liyong คณบดีของคณะภาษาต่างประเทศ และ Mr. Guo Yuedong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในประเด็นดังกล่าว

       พร้อมกันนี้ยังได้ไปเยี่ยม ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน

       ในการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความสำคัญในด้านการผลิตบัณฑิตร่วมกับ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง