- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

การบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนฯ พัฒนางานวิจัย ณ Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น…

Read More