- งานประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ปี 2561

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับจำนวนทุนพระราชทานจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา โดยในปีนี้มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา จำนวน 47 แห่ง แจ้งความประสงค์ถวายทุนในโครงการฯ และมีการกำหนดสถานที่จัดสอบได้แก่

1) สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

2) จังหวัดรัตคีรีและมณฑลคีรี

3) กรุงพนมเปญ

     อีกทั้งยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การตัดสินผลสอบ และการเตรียมความพร้อมภาษาไทยให้กับนักศึกษาทุนฯ อีกด้วย