- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

การบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนฯ พัฒนางานวิจัย ณ Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก (ห้อง 36.02.05) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยี Shibaura เป็นสถาบันที่มีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา