- งานประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ปี 2561

     วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

การบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนฯ พัฒนางานวิจัย ณ Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น…

Read More