- ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison) KIAC2015

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison) ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

ทั้ง นี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวอาสาสมัคร ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 15.30น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2