- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

เชิญเข้าร่วม NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

เนื่องด้วย วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัด NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย USSH สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายชื่อนักศึกษาจำนวน 20 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,เครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi  หรือ USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 2 ปี ตามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง Yuxi Normal University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม

นักศึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวนภสร วงษ์ศิริสุพรชัย 2.…

Read More

- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน Korea Nazarene University

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน (Korea Nazarene University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม…

Read More

- งานประชุม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยงานประชาสัมพันธ์และคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีกร ฝ่ายประสานงานและล่ามภาษาต่างประเทศ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 (Korat International And Culture Festival 2015) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมพนมวัน…

Read More

- งานประชุม

ประชุมอบรมและชี้แจงข้อมูลสำหรับปฏิบัติหน้าอาสาสมัครล่ามแปลภาษา..

ประชุมอบรมและชี้แจงข้อมูลสำหรับปฏิบัติหน้าอาสาสมัครล่ามแปลภาษาการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2558 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ณ…

Read More