- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

เชิญเข้าร่วม NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

เนื่องด้วย วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัด NRRU Club: Toastmaster 2015 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย USSH สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายชื่อนักศึกษาจำนวน 20 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,เครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi  หรือ USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 2 ปี ตามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง Yuxi Normal University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากYuxi…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สอบคัดเลือกยุวทูต เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi (USSH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน…

Read More