- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (UUM)

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia หรือ UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีกำหนดการดังนี้ 8.30 – 9.30 น. ต้อนรับและกิจกรรมเยี่ยมชมสำนักศิลปวัฒนธรรม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และ…

Read More