- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ…

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน ประจำปีพ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว โดยพิธีมอบนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรผู้ผ่านการอบรม
ทั้งนี้บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตร ที่ผ่านการอบรมทั้งในสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและผ่านการอบรม ใน Universiti Putra Malaysia ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย จะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย