- ข่าวประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครผู้แปลภาษา, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัคร Liaison ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษาและฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการ ศึกษา 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย ในการเดินทางมาศึกษา และฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมด้านโบราณคดี และด้านการบริการชุมชนและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุม วิทยาการจัดการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2557