- งานประชุม

The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT2014)

ในวันที่ 12 – 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา อังกฤษจากนานาประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT2014) สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2557 ภายใต้หัวข้อ “Enabling Research, Making It Meets Practice” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้จัดร่วม โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกองวิเทศสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณใน การเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพอาจารย์ภาษาอังกฤษด้านการ จัดการเรียนการสอน โครงการนี้มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งภายหลังการเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษต่อไป