- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้…

Read More