- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ…

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน ประจำปีพ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว โดยพิธีมอบนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More