- Uncategorized

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับ ก่อนเดินทางกลับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯและนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา…

Read More

- Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูตมรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้) 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 5. เคยเข้าร่วมกิจกรรม…

Read More

- Uncategorized

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Learning (gPBL 2019) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะถูกเสนอรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และทางกองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศแจ้งผลผู้ผ่านคัดเลือกจาก SIT ให้ทราบต่อไป

- Uncategorized

โครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

      กองวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Project Based Learning (gPBL 2019) ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT), Omiya Campus…

Read More

- Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

     ตามที่ College of Education มหาวิทยาลัย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ NPTU Educational Imagination Camp 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28…

Read More