- ข่าวกิจกรรม, งานเทศกาล

กิจกรรมราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

       วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวบรูไน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ “ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค” ณ ลานชัยพฤกษ์พิรมย์ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้ร่วมกิจกรรมแห่พระพุทธรูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเดินทางกลับประเทศ

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 Miss Nanako Umeta นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Yamanashi…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อานรรต ใจสำราญ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Yuxi Normal…

Read More

- ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏศรีสะเกษ

       วันที่ 28 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

ยุวทูตราชภัฏโคราชเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษายุวทูตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  …

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนที่ประเทศจีน (YXNU)

        วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แลกเปลี่ยนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชพร้อมเดินทางแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลีย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 9

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องศุภลักษณ์…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชได้รับคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Lanzhou University ประเทศจีน

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก School of International Cultural Exchange มหาวิทยาลัย Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิจัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารจาก YXNU ประเทศจีน เดินทางมาประชุมหารือทางวิชาการกับราชภัฏโคราช

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Ma Wenlong รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ Ms. Wu Xiaoying รองผู้อำนวยการงานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับต่างประเทศ จาก Yuxi Normal University…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวทูต รุ่นที่ 9

       เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตรุ่นที่ 9

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน

       วันที่ 22 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 20…

Read More