- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา รับนักเรียนทุนพระราชทานฯ (กัมพูชา) เพื่อมาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 คน…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY (BGU) สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ รับการตรวจประเมิน 5 ส. จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร

      วันที่ 26 เมษายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมิน 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ตามนโยบายในการจัดทำ 5 ส. ของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีน พบผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณาจารย์จากหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แนะนำตนเองและรับฟังโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏนครราชสีมา หารือดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร

       วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สถาบันภาษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมร่วมกับ Mr. Wayne Dyble ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ สหราชอาณาจักร (Bishop Grosseteste…

Read More