- ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม World Camp

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship หรือ IYF) ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลนิธิฯ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนฯ ชาวกัมพูชา เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากสาขาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ราชภัฏโคราช

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น คือ Ms.Iori Yoneda (อิโอะริ โยะเนะดะ) มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การดูแลต้อนรับ

- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมประชุมกับราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

       วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ศึกษาระดับปริญญาเอก

       วันที่ 7 เมษายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More