- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำ จากประเทศออสเตรเลีย

       วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และอาสาสมัครผู้ประสานงานและล่ามผู้แปลภาษา นำผู้แทนสหพันธ์ “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games” Mr. Phillip Gali and Ms. Margaret Chamberlain,…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อม อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน เพื่อฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน “ในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games” ซึ่งอาสาสมัครฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานประจำทีมนักกีฬา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีลอยกระทง

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย รวมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย” ปีที่ 6 เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       กิจกรรมนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของไทยมากขึ้น

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่าม “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”

       วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ประจำทีมนักกีฬาในการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”         โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในสัปดาห์หน้า ทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย

       วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมด้วยนักศึกษาอาสาสมัครล่ามและแปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา