- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

     วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คือ Mr. Grégoire Legault เลขานุการโท (ฝ่ายการเมือง กิจกรรมสาธารณะ และเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย Mr. Ny Lynn Saing เจ้าหน้าที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และนางสาวดลยา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ    – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.    – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีที่ 4 รับมอบหน้ากากอนามัยพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชาวจีน จำนวน 15 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางมาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัยจาก Yuxi…

Read More